Polityka prywatności

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności, w tym zbierania plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na stronach internetowych zarządzanych przez Paweł Kalemba  BD-Partners w tym w szczególności sklepach internetowych prowadzonych przez Paweł Kalemba  BD-Partners.

2. O ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym dokumencie, definicje i sformułowania użyte w niniejszej Polityce prywatności zachowują znaczenie wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego Zider.pl

I. Ochrona danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału II , Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest Paweł Kalemba  BD-Partners.

2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres biuro@zider.pl, a także pocztą tradycyjną na adres ul. Klonowa 20B, 47-400 Racibórz Paweł Kalemba  BD-Partners

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4. umożliwienia logowania na Konto Użytkownika z wykorzystaniem konta posiadanego przez danego Użytkownika na portalu Facebook, które polega na procesie autoryzacji Użytkownika na jego Koncie założonym w Sklepie poprzez porównanie jego danych z danymi przypisanymi na jego koncie w portalu Facebook (w takim wypadku Facebook zgodnie ze stosowanym narzędziem do weryfikacji tożsamości udostępni Sprzedawcy dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe), wyłącznie w przypadku samodzielnego wyboru przez Użytkownika takiej formy logowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. umożliwienia korzystania z funkcjonalności innych formularzy, o których mowa w Rozdziale IVb IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z postanowieniami IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z decyzją podjętą przez Sprzedawcę (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych),

6. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

7. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

8. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

9. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

10. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

11. wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych oraz umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

12. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

13. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z uwzględnieniem ich preferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

14. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

15. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

16. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

17. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

18. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości PUSH - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji,

19. wysyłania drogą SMS na wskazany numer telefonu komórkowego powiadomień zawierających informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych za pośrednictwem Sklepu) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu powiadomień (tzw. Klub SMS),

20. przesyłania (współdzielenia) danych Użytkownika do zewnętrznych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą w celu kierowania internetowych reklam do Użytkowników, przeprowadzania badań analitycznych, usprawniania wyświetlania reklam, ich personalizacji, dopasowywania treści oraz udoskonalania rozwiązań i usług świadczonych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, w tym podmioty prowadzące portale typu social media - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na tego typu przesyłanie i dalsze wykorzystanie danych przez Sprzedawcę i podmioty z nim współpracujące (więcej na ten temat zobacz w Rozdziale II);

21. prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

22. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu (o ile informacje te stanowią dane osobowe) – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu (zobacz Rozdział III).

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, w tym wiadomości typu PUSH, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, dostawcy zapewniający oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, w tym komunikację realizowaną za pomocą dedykowanych algorytmów (np. Chatbot), dostawcy zapewniający narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa, dostawcy zapewniający rozwiązania w zakresie zintegrowanych platform płatności elektronicznych, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2. podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzeniu działań marketingowych (w szczególności w sieci Internet) i sprzedażowych, w tym pomiaru skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych w sieci Internet, dopasowywania reklam do preferencji Użytkowników, prowadzenia reklam behawioralnych (spersonalizowanych), takim jak agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi w ramach remarketingu, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media oraz Google;

3. podmiotom wspierającym Sprzedawcę w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne;

4. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom świadczącym usługi kredytowe (płatności ratalne), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie), lub przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne i punkty sprzedaży pod markami Sprzedawcy, a także przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne i punkty sprzedaży pod markami wobec których Sprzedawca pełni rolę dystrybutora; jak również podmiotom prowadzącym - pod marką „4FSPOT” - punkty odbioru lub punkty sprzedaży produktów marki „4F”, którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.

6. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego żądaniem.

7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,

3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,

6. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

8. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

11. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;

2. Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);

3. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta), nr telefonu, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,

4. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę rekompensaty, numer zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

5. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w IV Regulaminu Sklepu Internetowego Zider – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

6. pozostałych przypadków - jest dobrowolne.

13. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.

14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

II.Polityka plików cookies

1. Niniejsza polityka plików cookies określa zasady używania niewielkich plików, zwanych „cookies”, używanych przez strony internetowe zarządzane przez OTCF S.A.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze stron internetowych i spowodowanie, by stała się bardziej przyjazna dla Użytkownika, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi lub innemu urządzeniu końcowemu Użytkownika.

3. Pliki cookies są bezpieczne dla komputerów Użytkownika strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputera użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

4. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu przechowywane są w celach utrzymania sesji Użytkownika w ramach strony internetowej, mogą ulepszać stronę internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania strony internetowej, pomagają dostosowywać oferowane przez Paweł Kalemba BD-Partners. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników, przyspieszają proces wyszukiwania, a także mogą umożliwiać pokazywanie reklam, zarówno ze stron internetowych zarządzanych przez Paweł Kalemba BD-Partners., jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania Użytkownika.

5. Zasadniczo na urządzeniu Użytkownika mogą się zapisywać dwa rodzaje tego typu plików: własne (cookies tworzone przez stronę internetową, na którą wchodzi Użytkownik – te cookies pozwalają przede wszystkim na właściwe funkcjonowanie strony internetowej, w tym wyświetlanie jej poszczególnych elementów – ich wyłączenie może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić wyświetlanie zawartości strony internetowej) oraz zewnętrzne (cookies tworzone przez zewnętrzne witryny, dostarczane przez podmioty trzecie, instalują się na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia).

6. Ze względu na cel, w jakich wykorzystywane są cookies, strony internetowe zarządzane przez Paweł Kalemba BD-Partners. mogą pozwalać na zapisywanie się na urządzeniu Użytkownika następujących rodzajów cookies:

  • Niezbędne
  • Preferencje
  • Statystyka
  • Marketing

7. Szczegółowy opis poszczególnych grup plików cookies jak i samych plików cookies znajduje się w dedykowanym narzędziu udostępnionym przez Paweł Kalemba BD-Partners do zarządzania przez Użytkownika swoimi preferencjami odnośnie zapisywania się plików cookies na jego urządzeniu (narzędzie o nazwie Cookiebot).

8. Narzędzie, o którym mowa w Punkcie 7 dostępne jest z poziomu strony internetowej i pozwala na wyrażanie przez Użytkownika zgody na zapisywanie się plików cookies należących do grup: „Preferencje”, „Statystyka” oraz „Marketing”. Bez wyraźnie udzielonej zgody przez Użytkownika, pliki cookies tego typu nie zapiszą się na jego urządzeniu. Użytkownik może dowolnie zmieniać w czasie swoje preferencje odnośnie wyrażenia zgody na zapisywanie się poszczególnych grup plików cookies wskazanych w niniejszym Punkcie.

9. Pliki cookies należące do grupy „Niezbędne” są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, dlatego użytkownik nie może wyłączyć ich zapisywania z poziomu narzędzia służącego do zarządzania preferencjami odnośnie cookies. Ewentualne wyłączenie zapisywania się tego typu cookies możliwe jest wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika (patrz Punkt 10 poniżej), ale w takim wypadku nie będą działały poprawnie wybrane elementy strony internetowej lub cała strona internetowa.

10. Niezależnie od udostępnionego przez Paweł Kalemba BD-Partners narzędzia do zarządzania preferencjami cookies, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika bezpośrednio za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

12. Strony internetowe zarządzane przez Paweł Kalemba BD-Partners zawierają linki i odnośniki do innych stron internetowych (zarządzanych przez inne podmioty). Paweł Kalemba BD-Partners nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Rejestracja nowego konta

Czy masz już konto?
Zamiast tego zaloguj się Lub Zresetuj hasło